V. Andrushchenko
V. Andrushchenko, Prague, Czech Republic
H. Bandarenka
H. Bandarenka, Minsk, Belarus
M. Bogdanov
M. Bogdanov, Houston, USA
A. Chalyi
A. Chalyi, Kyiv, Ukraine
L. Christophorov
L. Christophorov, Kyiv, Ukraine
A. Demchenko
A. Demchenko, Kyiv, Ukraine
G. Dovbeshko
G. Dovbeshko, Kyiv, Ukraine
A. Freiberg
A. Freiberg, Tartu, Estonia
Y. Gogotsi
Y. Gogotsi, Philadelphia, USA
G. Gorbenko
G. Gorbenko, Kharkiv, Ukraine
M. Kapustina
M. Kapustina, Chapel Hill, USA
V. Karachevtsev
V. Karachevtsev, Kharkiv, Ukraine
O. Kornelyuk
O. Kornelyuk, Kyiv, Ukraine
M. Kosevich
M. Kosevich, Kharkiv, Ukraine
E. Kryachko
E. Kryachko, Kyiv, Ukraine
L. Lisetsky
L. Lisetsky, Kharkiv, Ukraine
G. Martra
G. Martra, Turin, Italy
Ch. Matta
Ch. Matta , Halifax, Canada
C. Ramseyer
C. Ramseyer, Besancon, France
A. Rinken
A. Rinken, Tartu, Estonia
A. Shestopalova
A. Shestopalova, Kharkiv, Ukraine
S. Stepanian
S. Stepanian, Kharkiv, Ukraine
W. Strek
W. Strek, Wroslaw, Poland
R. Stoyka
R. Stoyka, Lviv, Ukraine
M. Sukhoviya
M. Sukhoviya, Uzhgorod, Ukraine
L. Valkunas
L. Valkunas, Vilnius, Lithuania
S. Volkov
S. Volkov, Kyiv, Ukraine
V. Yashchuk
V. Yashchuk, Kyiv, Ukraine
S. Yesylevskyy
S. Yesylevskyy, Kyiv, Ukraine